Pytania? Zadzwoń: 22 535 37 11

Regulamin

 • Dział I: Postanowienia ogólne
 • Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
 • Dział III: Warunki świadczenia usług
 • Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów
 • Dział V: Odpowiedzialność
 • Dział VI: Tryb postępowania reklamacyjnego
 • Dział VII: Postanowienia przejściowe i końcowe

Dział I: Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie
  1. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z póź. zm.).
  2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.),
  3. Uodo – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, opz. 883 z póź. zm.).
  4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także odbieranie i wysyłanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  5. Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron, której wykonanie polega na przekazywaniu danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  6. Sir Local – przez pojęcie to rozumie się Sir Local spółka z ograniczona odpowiedzialnością w siedzibą w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 23, 02-776 Warszawa , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000480083
  7. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Sir Local, który jest stroną umowy z Sir Local o świadczeniu usług pośrednictwa, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych. h. Umowa – ustna lub pisemna umowa zawierana bezpośrednio pomiędzy Usługobiorcą i Fachowcem (której Sir Local nie jest stroną), dotycząca realizacji usługi naprawy dowolnego sprzętu (np. pralki, zmywarki lub innego sprzętu gospodarstwa domowego), przeprowadzania drobnych prac remontowych lub innych usług świadczonych przez Fachowca w związku z przekazanym zgłoszeniem Usługobiorcy dokonanym za pomocą Formularza Kontaktu lub poprzez wykonane połączenie zgodnie z pkt. 5 (b).
  8. Fachowiec – niezależny od Sir Local podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który świadczy usługi, w tym drobne usługi naprawcze, remontowe lub inne, któremu przekazywane są dane Usługobiorcy i który zawiera Umowę bezpośrednio z Usługobiorcą.
  9. Formularz Kontaktu – formularz w systemie teleinformatycznym przeznaczony do wypełnienia przez Usługobiorcę szukającego Fachowca.
 2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Sir Local usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz przesyłania informacji handlowych.
 4. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi:
  1. przy użyciu Formularza Kontaktu na stronie WWW,
  2. poprzez wykonanie i kontynuowanie połączenia telefonicznego na numer telefoniczny Fachowa podany na stronie WWW jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 5. Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem

 6. Niniejszy regulamin obejmuje usługi świadczone drogą elektroniczną, a w szczególności:
  1. Usługi pośrednictwa w znalezieniu Fachowca, świadczone poprzez moduł kontaktowy dostępny dla wszystkich użytkowników w sieci internetowej. Formularz Kontaktu, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymanie takiej usługi oraz akceptację niniejszego regulaminu dostępny jest pod adresem: www.sirlocal.pl/regulamin
  2. Usługi pośrednictwa w znalezieniu Fachowca, poprzez uzyskanie numeru telefonu Fachowca na stronie WWW (zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Sir Local) i wykonanie połączenia telefonicznego na podany numer telefonu. Uzyskanie numeru telefonu jest możliwe po akceptacji warunków niniejszego regulaminu i jest jednoznaczne ze złożeniem zlecenia wykonania usługi przez Sir Local.

  Dział III: Warunki świadczenia usług

 7. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sir Local:
  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. Do dostępu do witryn WWW – przeglądarka www (rekomendowany Google Chrome lub Mozilla Firefox),
  3. Do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie konta email.
 8. Sir Local świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona przez Sir Local i przyjęta przez Usługobiorcę.
 9. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 10. Sir Local, jako operator systemu teleinformatycznego, pośredniczy w kojarzeniu Usługobiorców z Fachowcami na zasadach określonych w regulaminie w celu umożliwienia im zawierania bezpośrednio Umów i w tym celu udostępnia Usługobiorcy odpowiednie narzędzia systemowe. Sir Local nie jest stroną Umów zawieranych pomiędzy Usługobiorcą i Fachowcami i nie gwarantuje, że Usługobiorcy oraz Fachowcy mają możliwość zawarcia i wykonania Umowy.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Sir Local następujących treści:
  1. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sir Local lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. Naruszających dobra osobiste lub majątkowe osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 12. Sir Local zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
 13. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Sir Local, Sir Local ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 14. Sir Local zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwanej dalej „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przetwarzane tylko w systemie teleinformatycznym Sir Local oraz dane dotyczące Usługobiorców (w tym dane transmisyjne i dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń pomiędzy Usługobiorcą i Fachowcem) i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.
 15. Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą dotyczyć:
  1. imienia i nazwiska Usługobiorcy,
  2. imienia i nazwiska Fachowca,
  3. informacji o dacie i godzinie wystąpienia połączenia,
  4. numerze telefonu, z którego nastąpiło połączenie (numer telefonu Usługobiorcy),
  5. czasu i statusu połączenia (nie odebrane, odebrane).
 16. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Sir Local tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Sir Local.
 17. Sir Local jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców może dotyczyć danych takich jak:
  1. Imienia,
  2. Nazwiska,
  3. Adresu,
  4. Adresu e-mail,
  5. Numeru telefonu,
  6. Informacji o dacie i godzinie wystąpienia połączenia telefonicznego oraz czasie i statusie połączenia (nie odebrane, odebrane),
  7. Adresu IP,
  8. Preferowanej daty i godziny wykonania usługi.
 18. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sir Local na rzecz Usługobiorcy. W przypadku przetwarzania danych osobowych w szerszym zakresie, Sir Local zobowiązane jest do uzyskania zgody Usługobiorcy na takie przetwarzanie. Każdy Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sir Local ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i żądania usunięcia. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna być kierowana do Sir Local na adres poczty elektronicznej pomoc@sirlocal.pl lub pisemnie na adres siedziby Sir Local.
 19. Dane osobowe Usługobiorców są udostępniane Fachowcom, w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu Fachowca z Usługobiorcą i zawarcia Umowy.
 20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych, może oznaczać brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sir Local.
 21. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Sir Local oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynika z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sir Local będzie realizować poprzez stronę WWW.
 22. Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów

 23. Sir Local zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego od daty wypełnienia przez Usługobiorcę Formularza Kontaktu na stronie WWW lub 1 dnia roboczego od momentu wykonania połączenia telefonicznego na numer telefonu wskazany na stronie WWW i zarejestrowany w systemie informatycznym Sir Local.
 24. W celu wykonania usługi, Sir Local zbiera dane, w tym dane osobowe Usługobiorcy, o których mowa w pkt.16, przetwarza zebrane dane i udostępnia je za pośrednictwem systemu teleinformatycznego bezpośrednio właściwym Fachowcom.
 25. Sir Local jest zobowiązana do przetwarzania danych, w tym danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną. W pozostałym zakresie Sir Local jest zobowiązana do otrzymania zgody na przetwarzanie danych, w tym danych osobowych Usługobiorcy.
 26. Sir Local jest zobowiązana uzyskać zgodę na wysyłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo-handlowym na podany adres elektroniczny Usługobiorcy lub na podany lub zarejestrowany przez system teleinformatyczny Sir Local numer telefonu Usługobiorcy).
 27. Informację handlową uważa się za zamówioną (art. 10, pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji:
  1. poprzez rejestrację o której mowa w pkt. 5 (a), w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny lub numer telefonu, oraz
  2. poprzez akceptację regulaminu, o czym mowa w pkt. 5 (b) i odpowiednich klauzul zgody udostępnionych na stronie WWW.
 28. Adres elektroniczny oraz numer telefonu wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Sir Local zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym (art. 8.1 pkt 3b Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,).
 29. Dział V: Odpowiedzialność

 30. Sir Local nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Sir Local.
 31. Sir Local nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Usługobiorcy.
 32. Sir Local nie jest stroną Umowy i nie jest odpowiedzialny za jej wykonanie przez Fachowca.
 33. Sir Local ponosi odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług Klientowi jedynie w zakresie szkody bezpośredniej i rzeczywistej. Oznacza to, że SirLocal nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści, jakiekolwiek szkody pośrednie, utraty danych czy renomy Fachowca.
 34. Dział VI: Tryb postępowania reklamacyjnego

 35. Reklamacje mogą być składane z tytułu niedotrzymania z winy Sir Local określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy,
 36. Reklamacja można złożyć w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres: pomoc@sirlocal.pl lub za pomocą Formularza Kontaktowego.
 37. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 38. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 39. Sir Local rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Sir Local w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 40. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.
 41. Sir Local nie rozpatruje reklamacji dotyczących wykonania Umowy przez Fachowca. W przypadku złożenia takiej reklamacji przez Usługobiorcę do Sir Local, Sir Local niezwłocznie przekaże ją do właściwego Fachowca, pod warunkiem, że taka reklamacja będzie zawierać informacje pozwalające na identyfikację Fachowca i wykonanych usług, w szczególności imię i nazwisko Fachowca, datę wykonania Umowy, przedmiot reklamacji, dokładny opis zdarzenia, którego reklamacja dotyczy.
 42. Dział VII: Postanowienia przejściowe i końcowe

 43. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz.93,z 1964r z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego i Uodo.
 44. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd powszechny w Warszawie właściwy dla siedziby Sir Local.
Polityka Prywatności

Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.