Pytania? Zadzwoń: 22 535 37 11

Regulamin

 • Dział I: Postanowienia ogólne
 • Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
 • Dział III: Warunki świadczenia usług
 • Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów
 • Dział V: Tryb postępowania reklamacyjnego
 • Dział VI: Odstąpienie od umowy
 • Dział VII: Postanowienia dodatkowe

Dział I: Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie
  1. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z póź. zm.).
  2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.),
  3. Uodo – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, opz. 883 z póź. zm.).
  4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także odbieranie i wysyłanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  5. Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron, której wykonanie polega na przekazywaniu danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  6. Sir Local – przez pojęcie to rozumie się Sir Local spółka z ograniczona odpowiedzialnością w siedzibą w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 23, 02-776 Warszawa , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000480083, NIP.5213658855, tel. kontaktowy 22 535 37 11 e-mail: biuro@sirlocal.pl
  7. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Sir Local, który jest stroną umowy z Sir Local o świadczeniu usług pośrednictwa, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
  8. Umowa – ustna lub pisemna umowa zawierana bezpośrednio pomiędzy Usługobiorcą i Fachowcem (której Sir Local nie jest stroną), dotycząca realizacji usługi naprawy dowolnego sprzętu (np. pralki, zmywarki lub innego sprzętu gospodarstwa domowego), przeprowadzania drobnych prac remontowych lub innych usług świadczonych przez Fachowca w związku z przekazanym zgłoszeniem Usługobiorcy dokonanym za pomocą Formularza Kontaktu lub poprzez wykonane połączenie zgodnie z pkt. 4 (b).
  9. Fachowiec – niezależny od Sir Local podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który świadczy usługi, w tym drobne usługi naprawcze, remontowe lub inne, któremu przekazywane są dane Usługobiorcy i który zawiera Umowę bezpośrednio z Usługobiorcą.
  10. Formularz Kontaktu – formularz w systemie teleinformatycznym przeznaczony do wypełnienia przez Usługobiorcę szukającego Fachowca.
 2. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Sir Local usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz przesyłania informacji handlowych.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z usługami świadczonymi przez Sir Local oraz z regulaminem i ich akceptacja następuje przy użyciu Formularza Kontaktu na stronie WWW.

Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem

 1. Niniejszy regulamin obejmuje usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Usługi pośrednictwa w znalezieniu Fachowca, świadczone poprzez moduł kontaktowy dostępny dla wszystkich użytkowników w sieci internetowej. Formularz Kontaktu, który wykorzystywany jest do złożenia zamówienia na otrzymanie takiej usługi oraz do akceptacji niniejszego regulaminu dostępny jest pod adresem: www.sirlocal.pl/regulamin
  2. Usługi pośrednictwa w znalezieniu Fachowca, świadczone poprzez kontakt telefoniczny zainicjowany przez użytownika w celu uzyskania numeru telefonu Fachowca (zarejestrowanego w systemie teleinformatycznym Sir Local).

Dział III: Warunki świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sir Local:
  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. Do dostępu do witryn WWW – przeglądarka www (rekomendowany Google Chrome lub Mozilla Firefox),
  3. Do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie konta email
  4. Dostęp do sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej wykonanie połączenia telefonicznego
 2. Sir Local świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona przez Sir Local i przyjęta przez Usługobiorcę.
 3. Sir Local nie pobiera żadnych opłat za świadczenie usług na rzecz Usługobiorcy, o których mowa w Dziale II.
 4. Koszt połączenia ze wskazanym na stronie WWW numerem telefonu Sir Local wynosi tyle, ile opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Usługobiorca.
 5. Wynagrodzenie Fachowca ustalane jest w Umowie pomiędzy Usługobiorcą a Fachowcem.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do nie dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Sir Local następujących treści:
  1. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sir Local lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. Naruszających dobra osobiste lub majątkowe osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 8. Sir Local zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwanej dalej „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przetwarzane tylko w systemie teleinformatycznym Sir Local oraz dane dotyczące Usługobiorców (w tym dane transmisyjne i dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń pomiędzy Usługobiorcą i Fachowcem) i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.
 9. Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą dotyczyć:
  1. Imienia i nazwiska Usługobiorcy,
  2. Imienia i nazwiska Fachowca,
  3. Informacji o dacie i godzinie wystąpienia połączenia,
  4. Numerze telefonu, z którego nastąpiło połączenie (numer telefonu Usługobiorcy),
  5. Czasu i statusu połączenia (nie odebrane, odebrane).
 10. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Sir Local tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Sir Local.
 11. Sir Local jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców może dotyczyć danych takich jak:
  1. Imienia,
  2. Nazwiska,
  3. Adresu,
  4. Adresu e-mail,
  5. Numeru telefonu,
  6. Informacji o dacie i godzinie wystąpienia połączenia telefonicznego oraz czasie i statusie połączenia (nie odebrane, odebrane),
  7. Adresu IP,
  8. Preferowanej daty i godziny wykonania usługi.
 12. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sir Local na rzecz Usługobiorcy. W przypadku przetwarzania danych osobowych w szerszym zakresie, Sir Local zobowiązane jest do uzyskania zgody Usługobiorcy na takie przetwarzanie. Każdy Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sir Local ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i żądania usunięcia. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna być kierowana do Sir Local na adres poczty elektronicznej pomoc@sirlocal.pl lub pisemnie na adres siedziby Sir Local.
 13. Dane osobowe Usługobiorców są udostępniane Fachowcom w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu Fachowca z Usługobiorcą i zawarcia Umowy.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych, może oznaczać brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sir Local.
 15. Dostęp do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynika z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sir Local będzie realizować poprzez stronę WWW pod adresem www.fachowiec.sirlocal.pl/admin.

Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów

 1. Sir Local zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego (przez co rozumie się dzień od poniedziałku do piątku) od daty wypełnienia przez Usługobiorcę Formularza Kontaktu na stronie WWW lub 1 dnia roboczego od momentu wykonania połączenia telefonicznego na numer telefonu wskazany na stronie WWW i zarejestrowany w systemie informatycznym Sir Local.
 2. W celu wykonania usługi, Sir Local zbiera dane, w tym dane osobowe Usługobiorcy, o których mowa w Dziale III pkt 11, przetwarza zebrane dane i udostępnia je za pośrednictwem systemu teleinformatycznego bezpośrednio właściwym Fachowcom.
 3. Sir Local jest zobowiązana do przetwarzania danych, w tym danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną. W pozostałym zakresie Sir Local jest zobowiązana do otrzymania zgody na przetwarzanie danych, w tym danych osobowych Usługobiorcy.
 4. Sir Local jest zobowiązana uzyskać zgodę na wysyłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo-handlowym na podany adres elektroniczny Usługobiorcy lub na podany lub zarejestrowany przez system teleinformatyczny Sir Local numer telefonu Usługobiorcy).
 5. Informację handlową uważa się za zamówioną (art. 10, pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji poprzez akceptację odpowiednich klauzul zgody udostępnionych na stronie WWW lub jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę w inny sposób, jednoznacznie wskazujący na jego wolę wyrażenia zgody.
 6. Adres elektroniczny oraz numer telefonu wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Sir Local zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym (art. 8 ust. 3 pkt 2b Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,).

Dział V: Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamację dotyczącą świadczonych przez Sir Local usług prosimy składać w formie pisemnej na adres Sir Local Sp. z o.o., ul. Indiry Gandhi 23, 02-776 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: pomoc@sirlocal.pl lub za pomocą Formularza Kontaktowego.
 2. Sir Local rozpatruje reklamacje i udziela Usługobiorcy odpowiedzi w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
 3. Sir Local nie rozpatruje reklamacji dotyczących wykonania Umowy przez Fachowca. W przypadku złożenia takiej reklamacji przez Usługobiorcę do Sir Local, Sir Local niezwłocznie przekaże ją do właściwego Fachowca.

Dział VI: Odstąpienie od umowy

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z Sir Local na świadczenie usług, o których mowa w Dziale II w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy np. pismem wysłanym pocztą na adres Sir Local Sp. z o.o., ul. Indiry Gandhi 23, 02-776 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres pomoc@sirlocal.pl lub poprzez Formularz Kontaktowy). Odstąpienie od umowy skutkuje zaprzestaniem korzystania z usług, o których mowa w Dziale II.

Dział VII: Postanowienia dodatkowe

 1. W celu zawarcia umowy Usługobiorca nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
 2. Umowa na korzystanie z usług, o których mowa w Dziale II zawierana jest w języku polskim.
 3. Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się z Usługobiorcą: prosimy o kontakt na adres: Sir Local Sp. z o.o., ul. Indiry Gandhi 23, 02-776 Warszawa, lub adres poczty elektronicznej do kontaktu: biuro@sirlocal.pl, lub numer telefonu do kontaktu 22 535 37 11 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych, godziny działania infolinii: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
 4. Sir Local nie wymaga od Usługobiorcy złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.