Pytania? Zadzwoń: 22 535 37 11

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sir Local Sp. z o.o.

 • Dział I: Postanowienia ogólne
 • Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
 • Dział III: Warunki świadczenia usług
 • Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług, płatności oraz rozwiązywania umów
 • Dział V: Odpowiedzialność
 • Dział VI: Tryb postępowania reklamacyjnego
 • Dział VII: Postanowienia przejściowe i końcowe

Dział I: Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie
  1. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z póź. zm.).
  2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.),
  3. Uodo - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, opz. 883 z póź. zm.).
  4. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także odbieranie i wysyłanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  5. Usługa świadczona drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron, której wykonanie polega na przekazywaniu danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  6. Sir Local - przez pojęcie to rozumie się Sir Local spółka z ograniczona odpowiedzialnością w siedzibą w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 23, 02-776 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000480083, NIP: 5213658855, REGON: 146927258.
  7. Klient - podmiot korzystający z usług świadczonych przez SirLocal, który jest stroną umowy z Sir Local o świadczeniu usług pośrednictwa, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Klient jest stroną Umowy z Fachowcem lub dochodzi jej zawarcia.
  8. Umowa – ustna lub pisemna umowa zawierana bezpośrednio pomiędzy Klientem i Fachowcem (której Sir Local nie jest stroną), dotycząca realizacji usługi naprawy dowolnego sprzętu (np. pralki, zmywarki lub innego sprzętu gospodarstwa domowego), przeprowadzania drobnych prac remontowych lub innych usług świadczonych przez Fachowca w związku z przekazanym zgłoszonym zamówieniem Klienta dokonanym za pomocą Formularza Kontaktu lub poprzez wykonane połączenie zgodnie z pkt. 5 (b).
  9. Fachowiec – niezależny od Sir Local podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który świadczy usługi, w tym drobne usługi naprawcze, remontowe lub inne. Fachowiec korzysta z usług Sir Local i jest stroną umowy z Sir Local o świadczenie usług pośrednictwa w znajdowaniu Klientów, któremu przekazywane są dane Klienta i który zawiera Umowę bezpośrednio z Klientem.
  10. Konto Fachowca – prowadzone dla Fachowca przez Sir Local pod unikalną nazwą (login) konto wirtualne będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Fachowca oraz informację o jego ofertach w ramach systemu teleinformatycznego Sir Local.
  11. Formularz Kontaktu – formularz w systemie teleinformatycznym przeznaczony do wypełnienia przez Usługobiorcę szukającego Fachowca.
  12. Formularz Rejestracyjny – formularz przeznaczony do wypełnienia przez Fachowca w celu rejestracji i założenia Konta Fachowca w systemie teleinformatycznym.
 2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Sir Local usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz przesyłania informacji handlowych.
 4. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu modułu rejestracyjnego, poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji na stronie WWW, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 5. Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Sir Local

 6. Niniejszy regulamin obejmuje usługi świadczone drogą elektroniczną, a w szczególności:
  1. Udostępnienie systemu teleinformatycznego Sir Local po dokonaniu rejestracji w module rejestracji dostępnym dla wszystkich użytkowników w sieci internetowej. Formularz Rejestracji, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymanie takiej usługi oraz akceptację niniejszego regulaminu dostępny jest pod adresem: www.sirlocal.pl/regulaminy/regulamin-fachowcy. Udostępnienie systemu obejmuje m.in.:
   1. I. możliwość zamieszczania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Sir Local ofert Fachowców, których zlecenie zamieszczenia jest składane poprzez Konto Fachowca. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego materiałów do publikacji jest możliwe po akceptacji warunków niniejszego regulaminu i jest jednoznaczne ze złożeniem zlecenia wykonania usługi przez Sir Local.
   2. usługi pośrednictwa w znalezieniu Klienta świadczonych przez system teleinformatyczny Sir Local za pomocą Konta Fachowca.
 7. Dział III: Warunki świadczenia usług

 8. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sir Local:
  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. Do dostępu do witryn WWW - przeglądarka www (rekomendowane Google Chrome lub Mozilla Firefox),
  3. Do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email.
 9. Sir Local świadczy usługi na rzecz Fachowca w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona przez Sir Local i przyjęta przez Fachowca.
 10. Fachowiec zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 11. Sir Local, jako operator systemu teleinformatycznego, pośredniczy w kojarzeniu Klientów z Fachowcami na zasadach określonych w regulaminie w celu umożliwienia im zawierania bezpośrednio Umów i w tym celu udostępnia Fachowcom odpowiednie narzędzia systemowe. Sir Local nie jest stroną Umów zawieranych pomiędzy Klientami i Fachowcami i nie gwarantuje, że Klienci oraz Fachowcy mają możliwość zawarcia i wykonania Umowy.
 12. Fachowiec zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Sir Local następujących treści:
  1. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sir Local lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. Naruszających dobra osobiste lub majątkowe osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 13. Sir Local zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta Fachowca w przypadku naruszenia w ocenie Sir Local przez Fachowca dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności pkt. 10.
 14. Sir Local zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Fachowcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
 15. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Sir Local, Sir Local ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 16. Sir Local zapewnia Fachowcom tajemnicę komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwanej dalej "tajemnicą telekomunikacyjną ", która obejmuje informacje przetwarzane tylko w systemie teleinformatycznym Sir Local oraz dane dotyczące Fachowców (w tym dane transmisyjne i dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń pomiędzy Klientem i Fachowcem) i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.
  1. Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą dotyczyć:
  2. Imienia i nazwiska Klienta,
  3. Imienia i nazwiska Fachowca,
  4. Informacji o dacie i godzinie wystąpienia połączenia,
  5. Numerze telefonu, z którego nastąpiło połączenie (numer telefonu Klienta),
  6. Czasu i status połączenia (nie odebrane, odebrane).
 17. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Sir Local tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Klientom lub Fachowcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Sir Local.
 18. Sir Local jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Uodo. Przetwarzanie danych osobowych Fachowców może dotyczyć danych:
  1. Imienia i nazwiska,
  2. Firmy lub nazwy pod jaką Fachowiec wykonuje działalności gospodarczą,
  3. Adresu,
  4. Adresu e-mail,
  5. Adresu strony internetowej,
  6. Numeru telefonu,
  7. Informacji o dacie i godzinie wystąpienia połączenia telefonicznego oraz czasie i statusie połączenia (nie odebrane, odebrane),
  8. Adresu IP,
  9. Preferowanej daty i godziny wykonania usługi,
  10. Świadczonych usług (wybór spośród listy zdefiniowanych usług),
  11. Listy miast, na terenie których Fachowiec świadczy usługi (wybór spośród listy dostępnych miast).
 19. Harmonogramie pracy tj. wyboru dni tygodnia oraz godzin, w których fachowiec chce otrzymywać zgłoszenia.
 20. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sir Local na rzecz Fachowcy. W przypadku przetwarzania danych osobowych w szerszym zakresie, Sir Local zobowiązane jest do uzyskania zgody Fachowca na takie przetwarzanie. Każdy Fachowiec korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sir Local ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i żądania usunięcia. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna być kierowana do Sir Local na adres poczty elektronicznej pomoc@Sir Local.pl lub pisemnie na adres siedziby Sir Local.
 21. Dane osobowe Fachowców są udostępniane na stronach WWW działających w systemie teleinformatycznym Sir Local, w celu umożliwienia kontaktu Klienta z Fachowcem i zawarcia z nim Umowy.
 22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych, może oznaczać brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sir Local.
 23. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Sir Local oraz do informacji, których wymóg dostarczania Fachowcom wynika z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sir Local będzie realizować poprzez stronę WWW.
 24. Akceptując niniejszy regulamin, Fachowiec zobowiązuje się do przeprowadzania postępowania reklamacyjnego zgłaszanego przez Klienta w związku z zawartą Umową. Postępowanie reklamacyjne powinno odbywać się w następujący sposób:
  1. Klient zgłasza chęć zgłoszenia reklamacji do Sir Local,
  2. Sir Local informuje Fachowca o zaistnieniu reklamacji,
  3. Fachowiec kontaktuje się z Klientem w celu przyjęcia reklamacji i ustosunkowania się do niej.
 25. Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług, płatności oraz rozwiązywania umów

 26. Sir Local zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 31 dni roboczych od daty wypełnienia przez Fachowca Formularza Rejestracyjnego na stronie WWW.
 27. W celu wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną, Sir Local zbiera dane, w tym dane osobowe Fachowca, o których mowa w pkt.17, przetwarza zebrane dane i udostępnia niektóre na stronach WWW działających w systemie teleinformatycznym Sir Local.
 28. Sir Local jest zobowiązane do przetwarzania danych, w tym danych osobowych Usługobiorcy, jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną. W pozostałym zakresie Sir Local jest zobowiązane do otrzymania zgody na przetwarzanie danych, w tym danych osobowych Fachowca.
 29. Sir Local jest zobowiązane uzyskać zgodę na wysyłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo-handlowym na podany adres elektroniczny Fachowca lub na podany lub zarejestrowany przez system teleinformatyczny Sir Local numer telefonu Fachowca.
 30. Informację handlową uważa się za zamówioną (art. 10, pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), jeżeli Fachowiec wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji poprzez dokonanie rejestracji, o której mowa w pkt. 5, w szczególności jeśli udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny lub numer telefonu, oraz
 31. Adres elektroniczny oraz numer telefonu wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Sir Local zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym (art. 8.1 pkt 3b Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,).
 32. Fachowiec może w każdym czasie usunąć Konto Fachowca. Usunięcie Konta Fachowca powoduje usunięcie wszystkich danych powiązanych z tym Kontem Fachowca zgromadzonych w systemie teleinformatycznym.
 33. Usunięcia Konta Fachowca jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z usług Sir Local.
 34. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 35. Dział V: Odpowiedzialność

 36. Sir Local nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Sir Local.
 37. Sir Local nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Fachowca.
 38. Sir Local nie jest stroną Umowy i nie jest odpowiedzialny za jej wykonanie przez Klienta.
 39. Sir Local ponosi odpowiedzialność z tytułu korzystania przez Fachowca z systemu teleinformatycznego Sir Local jedynie w zakresie szkody bezpośredniej i rzeczywistej. Oznacza to, że Sir Local nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści, jakiekolwiek szkody pośrednie, utraty danych czy renomy Fachowca.
 40. Dział VI: Tryb postępowania reklamacyjnego

 41. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  1. Niedotrzymania z winy Sir Local określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Fachowca,
  2. Nienależytego wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Fachowca.
 42. Reklamacja można złożyć w formie pisemnej, poprzez Formularz Kontaktowy lub pocztą elektroniczną na adres: pomoc@Sir Local.pl lub za pomocą Formularza Kontaktowego.38. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 43. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 44. Sir Local rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Sir Local w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 45. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.
 46. Sir Local nie rozpatruje reklamacji dotyczących wykonania Umowy przez Klienta, w szczególności w zakresie płatności wynagrodzenia należnego Fachowcowi. W przypadku złożenia takiej reklamacji przez Fachowca do Sir Local, pod warunkiem, że taka reklamacja będzie zawierać informacje pozwalające na identyfikację Klienta i wykonanych usług, w szczególności imię i nazwisko Klienta, datę wykonania Umowy, przedmiot reklamacji, dokładny opis zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, Sir Local podejmie działania zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 47. Dział VII: Postanowienia przejściowe i końcowe

 48. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz.93,z 1964r z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego i Uodo.
 49. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd powszechny w Warszawie właściwy dla siedziby Sir Local.
Polityka Prywatności

Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.